150 jaar: Hoe het allemaal begon…

In de archiefstukken troffen we de handgeschreven versie, met doorhalingen en al, aan van het “Reglement der Harmoniekapel in Schagen”; het reglement dat dus in feite bevestigt dat op 1 februari 1869 Schagens Harmonie Kapel werd opgericht.

De initiatiefnemer hiertoe was Willem Arnoldus Hazeu, apotheker in Schagen, die geboren werd op 11 maart 1823 te Abcoude en op 74-jarige leeftijd in Schagen overleed.

Behalve de apotheek, die officieel de Firma Beets en Hazeu heette, was Arnoldus Hazeu ook nog waarnemend burgemeester van Schagen en president-kerkvoogd alhier.

Portretfoto van de heer Hazeu, oprichter Schagens Harmonie, gemaakt door “Photographisch Atelier van L.A. Perrin, Hoogestraat B126, te Alkmaar.

Reglement

Natuurlijk hoorde bij het oprichten van een vereniging Statuten en een Huishoudelijk Reglement.
Naast een nauwelijks leesbare handgeschreven versie troffen oude boekjes aan, waarin het (herziene) reglement is opgenomen.
Artikel 1 van het in mei 1929 herziene reglement luidt:

“De Harmonie is eene vereeniging, die ten doel heeft de beoefening en ontwikkeling der instrumentale muziek.
Zij tracht dit te bereiken door het houden van repetitiëen, het geven van concerten, het medewerken aan muziekwedstrijden en festivals”

Eigenlijk is er dus niet veel veranderd in de afgelopen 150 jaar…
Voorts onderscheidde men toen drie soorten leden, te weten: werkende leden, kunstlievende leden en honoraire leden.
Het bestuur bestond uit een ‘President’, die we tegenwoordig voorzitter noemen, een secretaris, penningmeester, twee ‘commissarissen’, en een ‘bibliothecaris’ die de muziekstukken beheert in nauwe samenwerking met de ‘Directeur’.
Deze, de Directeur dus, is belast met alles wat “de muziek en hare beoefening betreft”.
Thans heet zo iemand bij ons de dirigent(e).
Interessant is ook de passage over de aankoop van instrumenten.

Artikel 16 luidt: “Aankoop van instrumenten geschiedt door het Bestuur in overleg met den Directeur. Hij ontvangt 10% van den netto-prijs.
De directeur ontvangt zijn honorarium per repetitie en per concert tot een bedrag van zes gulden. Ziektegevallen worden niet betaald, maar de gelegenheid is er om door extra repetities deze in te halen.”

Nou ja, voor wie meer wil lezen: er zijn enkele exemplaren van dit oude reglement beschikbaar. Te bevragen bij onze secretaris, Danielle Leetink.

 Schagens Harmonie: toen ook al in de Schager Courant Nieuws-, Advertentie en Landbouwkrant”

In de “Schager Courant”, van 7 juli 1887, die zich toen “Schager Courant, Nieuws-, Advertentie en Landbouw krant” noemde, troffen we een bericht aan dat met onderstaande prachtige tekst begint:

  “De Harmoniekapel van Schagen gevoelt zich ten zeerste gedrongen haren innigen dank toe te brengen voor de hartelijke en schitterende ontvangst die zij heeft mogen ondervinden bij haren roemrijken terugkeer van het Muziek Concours te Nijmegen, waar zij in hare afdeling den 2e Ereprijs mocht behalen”.

Met dit soort volzinnen gaat het nog een poosje verder en het artikel eindigt met:

“Heeft de Harmoniekapel de eer van haar pas verkregen Vaandel opgehouden, zij dankt dit ook in de eerste plaats aan haar talentvollen Directeur, den Heer Rugers.
De schitterende ontvangst en de genoten feestavond zullen der Harmoniekapel voorzeker onvergetelijk blijven”
Was getekend: W.A. Hazeu, President en J. Roggeveen Wz, Secretaris.
Den 6 Juli 1887.

Verder

Terug